Inbjudan till samråd vattenverksamhet... - Atrium Ljungberg

Inbjudan till samråd vattenverksamhet Tryckluftsfabriken, Nacka kommun

Atrium Ljungberg AB i Sickla avser söka tillstånd för vattenverksamhet för att temporärt leda bort grundvatten vid schakt för grundläggning av byggnader inom projekt Tryckluftsfabriken, på fastigheterna Sicklaön 83:22, 83:36, 83:37, 83:38 och 83:57 inom de centrala delarna av Sickla köpkvarter. Projekt Tryckluftsfabriken kommer att bestå av sex kvarter. Inom dessa kvarter planeras byggnation av nya arbetsplatser, bostäder, verksamheter, gator och offentliga rum.

Den planerade verksamheten kommer innebära schakt i jord under grundvattennivå och viss länshållning av grundvatten kommer att utföras. Tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken avses sökas för bortledningen av grundvatten under byggskedet, inklusive installation av spont.

Atrium Ljungberg genomför nu ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Syftet med samrådet är att informera om den planerade vattenverksamheten och att inhämta kunskap och synpunkter inför det fortsatta arbetet med tillståndsansökan. Du/ni är därför välkommen att höra av er med synpunkter, frågor eller nya uppgifter som kan ha betydelse för utredningen.

Se vidare information om arbetena och den omgivningspåverkan som kan förutses i samrådsunderlaget.

Välkommen på öppet hus med Atrium Ljungberg den 17 juni kl. 17.30-19.00 i Lambert Hörna, Järnvägsgatan 23 i Sickla, där du kan ta del av förslaget, ställa frågor och lämna synpunkter.

Synpunkter gällande ärendet skickas skriftligen via brev eller e-post till:

Adress
Tyréns AB
Att: Anna Sterley
Folkungagatan 44
118 86 Stockholm

E-post
Tryckluftsfabriken@tyrens.se

Vi önskar era synpunkter i ärendet senast den 28 juni 2024.