Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Koncernens nettoomsättning uppgick till 492 Mkr (500). Resultat efter finansiella poster uppgick till 158,2 Mkr (117,6). I resultatet ingår fastighetsförsäljningar med 7,9 Mkr (0) samt orealiserade värdeförändringar med 39 Mkr (0). Periodens resultat efter skatt uppgick till 175,4 Mkr (84,9) vilket motsvarar 11,70 kr/aktie (5,50). Hyresintäkterna uppgick till 308 Mkr (344). Hyresintäkterna för tredje kvartalet motsvarar på årsbasis 421 Mkr. För 2004 var hyresintäkterna 461 Mkr. Under 2005 har förändringar i fastighetsbeståndet skett. Under kvartalet har Sickla Köpkvarter invigts i och med öppnandet av Sickla Galleria den 22 september. Starten blev lyckad och Sickla Köpkvarter har nu etablerat sig som en av regionens stora handelsplatser med en förväntad omsättning 2006 på 1,6 Mdkr. För helåret 2005 väntas resultatet efter finansiella poster, exklusive orealiserade värdeförändringar, uppgå till 145 Mkr, vilket är en ökning med 5 Mkr jämfört med föregående prognos. Resultatet efter skatt, exklusive orealiserade värdeförändringar, bedöms för 2005 uppgå till 160 Mkr, vilket motsvarar 10,90 kr/aktie. För 2004 uppgick resultat efter skatt, exklusive orealiserade värdeförändringar, till 121,9 Mkr vilket motsvarar 7,89 kr/aktie. Bilaga: Delårsrapport 8 sidor. Stockholm 2005-10-19 LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0019.pdf