Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011

 
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 494 mkr (1 422) varav hyresintäkter uppgick till 1 256 mkr (1 198).

  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 826,4 mkr (777,0).

  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 535,5 mkr (514,0).

  • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 242,2 mkr (134,5).

  • Resultat efter skatt uppgick till 577,3 mkr (517,6) vilket motsvarar 4,44 kr/aktie (3,98).

  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 716 mkr (688).

  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2010-12-31, 94 procent), inklusive projektfastigheter.

  • Prognosen för 2011 höjs till 640 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

- Vi har en fortsatt god efterfrågan på våra kontors- och butikslokaler. Under tredje kvartalet har vi haft en lyckad etappinvigning av Gränby Centrum och tecknat nya hyresavtal som skapat förutsättningar för fortsatt utveckling av Farsta Centrum och Port73 i Haninge, kommenterar VD Ingalill Berglund. I en marknad där detaljhandeln går från stark till svag tillväxt står sig våra handelsplatser mycket bra. Med stabila kassaflöden, 99 procent av hyresintäkterna utgörs av avtalade bashyror, och med en stark finansiell ställning kan vi fortsätta vår höga investeringstakt.

Stockholm 2011-10-21
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0007.pdf
wkr0001.pdf
wkr0006.pdf