Bokslutskommuniké 2020 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bokslutskommuniké 2020

– Attraktiva platser och finansiell stabilitet ger trygghet i oroliga tider, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Nettoomsättningen ökade till 2 839 mkr (2 811) varav hyresintäkter uppgick till 2 344 mkr (2 577). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd, exklusive coronarabatter, minskade med 0,2 procent.
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (93), inklusive projektfastigheter.
   
 • Nettouthyrningen uppgick till -16 mkr (-82) varav 27 mkr (-46) avsåg projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 565 mkr (1 767), en minskning med 11,4 procent. I jämförbart bestånd, exklusive coronarabatter, ökade driftöverskottet från fastighetsförvaltningen med 0,5 procent. Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69).
   
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till till 1 124 mkr (1 234).
   
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -119 mkr (2 283).
  Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -252 mkr (-90).
   
 • Periodens resultat uppgick till 867 mkr (2 807), vilket motsvarar 6,69 kr/aktie (21,59).
   
 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 2 513 mkr (1 810).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 410 mkr (1 174).
   
 • Försäljningar av fastigheter uppgick till 3 979 mkr (1 031).
   
 • Styrelsen föreslår en utdelning 5,05 kr/aktie (5,00).

Nacka, 2021-02-09
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-09 07:30 CET.

Bokslutskommuniké 2020
Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2020

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2