Delårsrapport januari – september 2023 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari – september 2023

– Vårt förvaltningsresultat fortsätter att utvecklas väl med en tillväxt tredje kvartalet om 26% vilket liksom tidigare kvartal förklaras av god hyrestillväxt, bra kostnadskontroll och ett stabilt räntenetto, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra förvaltningseffektiviteten, prioritera bland projekten och reglera kapitalstrukturen. Det är glädjande att se att det arbetet ger resultat, avslutar Annica Ånäs.
 • Hyresintäkterna uppgick till 2 111 mkr (1 879) - en ökning om 12,4% (11,0) varav jämförbart bestånd 10,9% (3,9).
   
 • Driftöverskottet uppgick till 1 516 mkr (1 262) - en ökning om 20,1% (9,6) varav jämförbart bestånd 14,9% (1,0). 
   
 • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 270 mkr (154) och bruttoresultatet till -1 mkr (-26).
   
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 024 mkr (840) motsvarande 8,12 kr/aktie (6,66)
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -1 443 mkr (4 138) varav projektvinster uppgick till 20 mkr (1 412).
   
 • Periodens resultat uppgick till -404 mkr (5 305), motsvarande -3,20 kr/aktie (42,02).
   
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 70 mkr (124), varav bolaget sagt upp -8 mkr (-30) för avflyttning inför kommande projekt.
   
 • Periodens investeringar uppgick till 1 418 mkr (5 370) varav förvärv 4 mkr (3 729). Fastighetsförsäljningar uppgick till 1 825 mkr (49). Under andra kvartalet färdigställdes Parkhusen kv 2 i Gränbystaden i Uppsala och per sista september har 31 mkr vinstavräknats motsvarande 62% tillträdda lägenheter.
   
 • Substansvärde kr/aktie uppgick till 263 motsvarande en minskning om 1,8%, justerat för lämnad utdelning.


Nacka, 2023-10-12
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2023 kl. 07.30 CET.

Delårsrapport januari – september 2023
Pressmeddelande