Bokslutskommuniké 2023 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2023

Vårt fokus har under lång tid varit att bygga hållbar stad med ett blandat innehåll av kontor, handel, bostäder, service och kultur. På så sätt säkerställer vi platsernas långsiktiga attraktivitet och relevans. Denna strategi visar nu sin styrka och vi står väl rustade för 2024, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Hyresintäkterna uppgick till 2 821 mkr (2 550) - varav jämförbart bestånd ökade med 9,9% (4,4).
   
 • Driftöverskottet uppgick till 2 016 mkr (1 707) - varav jämförbart bestånd ökade med 14,4% (1,7). 
   
 • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 412 mkr (256) och bruttoresultatet till 2 mkr (-26).
   
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 365 mkr (1 127), motsvarande 10,82 kr/aktie (8,93).
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -1 658 mkr (2 671) varav projektvinster uppgick till 24 mkr (1 416).
   
 • Årets resultat uppgick till -954 mkr (4 288), motsvarande -7,56 kr/aktie (33,97).
   
 • Nettouthyrningen för året uppgick till 53 mkr (115), varav bolaget sagt upp -15 mkr (-69) för avflyttning inför kommande projekt.
   
 • Årets investeringar uppgick till 2 155 mkr (6 072) medan fastighetsförsäljningar uppgick till 1 826 mkr (49). Under året färdigställdes Parkhusen kv 2 i Gränbystaden i Uppsala och per 31 december har 35 mkr vinstavräknats motsvarande 65% tillträdda lägenheter.
   
 • I december föreslog styrelsen en ny utdelningspolicy vilket innebär att ca 1/3 av förvaltningsresultatet ska delas ut. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kr/aktie (5,30), att delas ut vid två tillfällen, motsvarande en utdelningsandel om 32%.

Nacka, 2024-01-31
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 kl. 07.30 CET.

Bokslutskommuniké 2023
Pressmeddelande