Upptagande till handel i nyemitterade aktier i... - Atrium Ljungberg

Upptagande till handel i nyemitterade aktier i LjungbergGruppen AB

De aktier som nyemitterats med anledning av beslut vid extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)
2006-11-28 och efterföljande aktieteckning samt de A-aktier som i samband härmed konverteras till B-aktier har samtliga blivit registrerade hos Bolagsverket och VPC AB. Totalt har antalet B-aktier därigenom ökat med
17 864 000 och antalet A-aktier minskat med 900 000.

För att de nyemitterade B-aktierna ska kunna upptas till handel på den Nordiska Börsen i Stockholm ska, då de nyemitterade aktierna utgör mer än tio procent av bolagets totala antal aktier, prospekt upprättas och registreras hos Finansinspektionen. Prospekt kommer att upprättas efter det att bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2006 publicerats och prospektet beräknas kunna registreras hos Finansinspektionen i månadsskiftet februari/mars 2007.


Stockholm 2006-12-15
LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0010.pdf