Valberedningens förslag till styrelseledamöter,... - Atrium Ljungberg

Valberedningens förslag till styrelseledamöter, arvoden m m i Atrium Ljungberg AB

Valberedningen i Atrium Ljungberg består av Lars Öhrstedt, representerande AFA Försäkring, Carina Lundberg Markow,
representerande Folksam och KP Pensionsstiftelse, Laszlo Kriss, representerande Konsumentföreningen Stockholm,
Gunilla Fjelde, representerande familjen Holmström, och Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg.

Valberedningen föreslår inför årsstämma den 2 april att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter
och en styrelsesuppleant. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Laszlo Kriss, tillika styrelseordförande,
Ulf Holmlund, Mats Israelsson och Dag Klackenberg samt nyval av Johan Ljungberg och Anna Hallberg. Vidare föreslås omval
av styrelsesuppleanten Sune Dahlqvist.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 1 600 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 400 000 kronor till
styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleant.
Vidare föreslås att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.Stockholm 2009-03-19
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf