Förvaltningsrätten meddelar domslut i skatteärende - Atrium Ljungberg

Förvaltningsrätten meddelar domslut i skatteärende

 

Förvaltningsrätten har nu meddelat domslut gällande det skatteärende som Atrium Ljungberg tidigare har kommunicerat. Förvaltningsrätten har i huvudsak bifallit Skatteverkets framställan om att ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, med stöd av skatteflyktslagen, ska upptaxeras avseende en fastighetstransaktion via kommanditbolag som genomfördes 2004.

Förvaltningsrätten anser att bolaget ska upptaxeras med 326,7 mkr innebärande ett skattekrav om 91,5 mkr exklusive ränta. Något krav på skattetillägg har inte framställts. Beloppet har inte reserverats i bolagets räkenskaper utan betraktas tillsvidare som en eventualförpliktelse.

Atrium Ljungbergs uppfattning är att bolaget följt de lagar och den praxis som fanns vid tidpunkten för transaktionen. Det är vidare bolagets uppfattning att skatteflyktslagen inte är tillämpbar. Bolaget kommer att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten samt begära anstånd med betalning av skatten.


Stockholm 2011-06-13
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf