Detaljplanen för nya Slussen underkändes - Atrium Ljungberg

Detaljplanen för nya Slussen underkändes

Atrium Ljungberg har under en längre tid fört en dialog med Stockholms stad gällande omdaningen av Slussen. Atrium Ljungberg anser, liksom Stockholms stad, att en omdaning är högst nödvändig. I den föreslagna detaljplanen har dock en stor byggrätt för kontor och publika ytor för caféer och övrig service placerats framför Atrium Ljungbergs fastighet, det så kallade Glashuset vid Slussen. Dialogen har främst handlat om hur det framtida Slussen skulle kunna utformas för att tillgodose behovet av en behövlig upprustning och modernisering av området och samtidigt bevara platsens kulturhistoriska värde och Glashusets arkitektoniska och funktionella värde. I dialogen har Atrium Ljungberg också varit angelägna om att värna om Glashusets hyresgästers situation.

En stor del av Atrium Ljungbergs synpunkter och förslag till åtgärder beaktades inte i det förslag till detaljplan som antogs av Kommunfullmäktige 12 december 2011. Därför överklagade Atrium Ljungberg detaljplanen till Mark- och miljödomstolen, som idag den 12 december, i dom vid Nacka Tingsrätt beslutat att häva planen.

- Slussen är i stort behov av ombyggnad och som fastighetsägare ser vi behovet av att området fräschas upp och moderniseras. Samtidigt har vi ett ansvar mot medborgare, våra hyresgäster och våra aktieägare att lösningen för Slussen blir bra ur alla dessa perspektiv. Så var inte fallet i den föreslagna planen. Därför överklagade vi och välkomnar Mark- och miljödomstolens beslut, kommenterar Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg.

- Genom att ogilla förslaget till detaljplanen för nya Slussen har Mark- och miljödomstolen hörsammat vårt överklagande och skapat förutsättningar för att Glashusets kända och omtyckta fasad även i framtiden ska vara en viktig del av Söders siluett, avslutar vd Ingalill Berglund.

Nacka, 2012-12-12
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande Atrium Ljungberg