Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 7 april 2014 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 7 april 2014

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 7 april 2014 fastställdes årsredovisningen för 2013. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Utdelningen fastställdes till 3,05 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 10 april 2014 och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 15 april 2014.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Dag Klackenberg, Sune Dahlqvist, Thomas Evers, Anna Hallberg och Johan Ljungberg. Erik Langby och Simon de Château valdes till nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Dag Klackenberg.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 600 000 kr som fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till styrelsens ledamöter vardera. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att valberedningen inför 2015 års årsstämma ska utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 30 april 2014. Valberedningen kommer att tillkännages senast den 13 juni 2014.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta bolagets egna B-aktier under vissa angivna förutsättningar.


Nacka 2014-04-08
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelande 2014-04-08