Atrium Ljungberg och Stockholms stad väljer... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg och Stockholms stad väljer inriktning för Farsta Centrum

Planeringen av Farsta Centrums långsiktiga utveckling har kommit ett steg på väg. Atrium Ljungberg har tillsammans med Stockholms stad valt att gå vidare med COBE Arkitekters förslag på inriktning av området. Förslaget är en del av det övergripande planprogrammet för centrala Farsta och ska nu bearbetas och vidareutvecklas. Programförslaget ställs ut på samråd under våren 2015.

Farsta Centrum är en viktig pusselbit i det övergripande planprogrammet för Farsta. För att finna ett konkret förslag på utvecklingsinriktning för Farsta Centrum har Atrium Ljungberg, i samarbete med Stockholms Stad och Sveriges Arkitekter, under hösten bjudit in till parallella uppdrag där tre arkitektkontor/team valdes ut att delta. En bedömningsgrupp bestående av representanter från Atrium Ljungberg och Stockholms stad har slutligen valt att gå vidare med det danska arkitektkontoret COBE Arkitekter, som man ansåg hade det bästa förslaget för Farsta Centrums utveckling. Förslaget kommer nu bearbetas och vidareutvecklas för att sedan ta plats i samrådsförslaget. COBE Arkitekter har i sitt förslag arbetat tillsammans med SLA Landskapsarkitekter, Tyréns, ICP och Yngve Andrén.

- Den inriktning COBE med team presenterar är mycket övertygande och flexibel och ger en tydlig struktur. De har tillvaratagit det som var bra i Farstas 60-talsplanering och utvecklat det vidare. Förslaget har dessutom en attraktiv idé för Farsta Centrum med olika identiteter för olika delar av området, kommenterar Mikael Wilhelmsson, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

I Stockholms nya översiktsplan har centrala Farsta identifierats som en tyngdpunkt i Stockholm med goda möjligheter att skapa fler bostäder och arbetsplatser, utökad handel och kultur- och idrottsrelaterade verksamheter samt samhällsservice såsom skolor och förskolor. Sedan 2011 har Stadsbyggnadskontoret, tillsammans med andra nämnder och näringslivet, drivit ett visionsarbete och tagit fram en stadsbyggnadsstrategi, Tyngdpunkt Farsta. Under 2014 har ett planprogramarbete pågått för att utgöra underlag för framtida detaljplaner. Utifrån stadens beslut att bygga 140 000 nya lägenheter till år 2030 har målet för Tyngdpunkt Farsta satts till 8 000 lägenheter.

Det övergripande planprogrammet ska ge svar på hur Farsta kan bli en attraktiv tyngdpunkt genom en medveten stadsplanering. Utöver 8 000 nya lägenheter medför programmet en rad andra kvaliteter till Farsta. Det handlar bland annat om en förstärkning av Farstas befintliga kvaliteter – grönområden och närheten till vattnet. Dessutom krävs fler förskolor, skolor och annan samhällsservice för att möta den växande befolkningen. Arbetet med Farsta Centrum är en bärande fråga för programmet. 
 
- Syftet är att omvandla dagens centrum till en stadskärna, med utökad handel, kontor, bostäder och annat som ska finnas i en stad. Sammantaget ska programarbetet möjliggöra att Farsta kan utvecklas till en verklig tyngdpunkt, säger Karolina Keyzer, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret Stockholms stad.

Omvandlingen av Farsta Centrum innebär att en blandning av funktioner och verksamheter. Atrium Ljungberg har identifierat ett långsiktigt behov av att tillskapa ytterligare upp till 20 000 kvadratmeter yta för handel, cirka 10 000 kvadratmeter arbetsplatser och samhällsservice samt 5 000 kvadratmeter utbildning och kultur. Till detta kan det finnas utrymme för upp till 1 000-1 500 bostäder.

- Vi vill fortsätta utveckla Farsta Centrum och vår och Stockholms stads gemensamma ambition är en omvandling från ett förortscentrum med bilinriktning till en attraktiv stadskärna i en promenadstad. Redan idag är platsen en väletablerad handels- mötes- och arbetsplats med mer än 15 miljoner besökare årligen i ett bra läge med goda kommunikationer. I takt med att Stockholm växter ger det möjligheter att skapa fler bostäder och kontorsarbetsplatser och att vässa handelsutbudet, avslutar Mikael Wilhelmsson.

Programförslaget för Farsta Centrum ställs ut på samråd under våren 2015. Ambitionen är sedan att identifiera lämpliga projekt som i etapper tar Farsta Centrum till en promenadstad år 2030.

Nacka, 2014-12-18
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 20141218

Ladda ner bild