Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 21 april 2015 - Atrium Ljungberg

Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 21 april 2015

Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 21 april 2015 fastställdes årsredovisningen för 2014. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Utdelningen fastställdes till 3,30 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelning fastställdes till den 23 april 2015 och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 28 april 2015.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Simon de Château, Sune Dahlqvist, Anna Hallberg och Erik Langby. Hanna Graflund Sleyman valdes till ny styrelseledamot. Thomas Evers och Dag Klackenberg hade omböjt omval. Till styrelseordförande valdes Johan Ljungberg.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 400 000 kr som fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 till styrelsens ledamöter vardera. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Ernst&Young AB omvaldes som revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2019.

Årsstämman beslutade att valberedningen inför 2016 års årsstämma ska utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den sista bankdagen i februari månad 2015.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade vidare bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma dels besluta om apportemission av högst 13,3 miljoner aktier av serie B, dels besluta om att förvärva av bolagets egna aktier av serie B under vissa givna förutsättningar.

Nacka, 2015-04-22
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen

Pressmeddelande 15-04-22 Årsstämma Atrium Ljungberg